จำนวนผู้เยี่ยมชม

วัตถุประสงค์ของบล็อกนี้.....

จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกสหกิจศึกษา ของ นิสิต เอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาคต้น ปีการศึกษา 2553

ปรัชญาของหลักสูตรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาพึงพัฒนาการศึกษา บูรณาการทรัพยากรการเรียนรู้เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษาด้วยวิธีระบบ และเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับสังคมแห่งการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม

วิสัยทัศน์ของ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ต้องรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆในสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นผู้รู้จริงและปฎิบัติงานได้ในระดับสากล โดยมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในการออกแบบและวางแผนเกี่ยวกับการนำไปประยุกต์ การสร้าง การใช้งาน การบำรุงรักษา สามารถนำผลการวิจัยเพื่อพัฒนาตลอดจนแก้ปัญหาด้านการศึกษาด้วยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาได้

นิสิตรับรางวัลประกวดสื่อ มหาวิทยาลัยศิลปากร

บรรยายกาศการจัดโครงการปฐมนิเทศการฝึกสหกิจศึกษา

ห้อง Chat Room สหกิจศึกษา

ประกาศ

ตามที่มีนิสิตโทรมาสอบถามอาจารย์หลายครั้งเกี่ยวกับการทำโปรเจค หรือ โครงการ หรือวิจัยก่อให้เกิดความสับสนเป็นอย่างมาก ขออนุญาตประกาศเรื่องนี้เป็นครั้งสุดท้ายดังนี้
1. โครงการที่สามารถจะจัดทำได้มีดังนี้
1.1 งานประจำซึ่งทำเป็นเล่มลักษณะรุ่นพี่ปีที่ผ่านมา โดยยึดถือตามแบบฟอร์มที่อาจารย์มานิตย์ บรรยายดังที่อาจารย์อัพเดทในบล็อกให้ดู
1.2 โครงการหรืองานวิจัย ซึ่งทำตามลักษณะของงานวิจัย 0503405 ที่ได้ทำมาแล้ว
1.3 สถิติหรือคู่มือ
2. ในเรื่องการทำโปรเจคนี้ในนิสิตแต่ละสายโทรหรือปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้แต่งตั้งแล้วนั้นเท่านั้น การตัดสินของอาจารย์ที่ปรึกษาตามที่ได้แต่งตั้งถือเป็นที่สิ้นสุด

จึงประกาศมาให้ทราบ

หมายเหตุ ทำไมแบบฟอร์มสไลด์ต่างๆก็อัพโหลดให้หมดแล้วในบล็อกนี้ ปฐมนิเทศก็ปฐมนิเทศให้แล้วเวลาถามว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็ไม่เห็นมีใครยกมือถาม จึงถือว่าเข้าใจดี

ถ้ากระบวนการฝึกสหกิจศึกษาครบตามกระบวนการแล้วนิสิตท่านใดไม่สามารถส่งเอกสารได้ครบและครบถ้วนตามการปฐมนิเทศ ถือว่านิสิตไม่มีความรับผิดชอบและถือว่าไม่ผ่านการฝึกสหกิจศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2554

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2553

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ถึงเพื่อน ๆ เรื่องด่วนนะครับจาก เติ้ล

ถึงเพื่อน ๆ เทคโนปี 4 ทุกคนนะครับเราเลื่อนวัน "มหกรรมคนทำสื่อมาเป็นวันที่ 21 ตุลาคม 2553 นะครับ บอกต่อ ๆ กันไปด้วยนะครับ เเละอีกอย่างเราจะประชุมกันอีกวันที่ 11 ตุลาคม 2553 นะครับ เตรียมเงินมาจ่ายด้วยนะครับ คนละ 100 บาทนะครับค่าจัดโครงการนะครับหมายเหตุต้องมาทุกคนเเละก็ทุกหน่วยงานที่ไปฝึกงานต้องมาด้วยนะครับมีอะไรติดต่อที่เติ้ลได้นะครับ

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

วันนี้เป็นวันสิ้นสุดการฝึกงาน ฮ่าๆ ดีใจมากเลย พี่ๆก้พาไปเลี้ยงส่งที่เซ็นทรัล ไปกิน Hot pot ตบท้ายด้วยวันนี้ ไปกินลาบ ก้อย ต้ม แซ่บอีหลี จะเก็บประสบการณ์ที่ดีๆ ที่พี่ๆได้สั่งสอนตลอดระยะเวลา 4 เดือนไว้ และจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุด อ้าว ฉลอง

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันเวลา รายงานตัวกลับเข้าสู่คณะศึกษาศาสตร์จากวันที่ 5ตุลาคม2553 เป็นวันที่ 4 ตุลาคม 2553

เนื่องด้วย คณะกรรมการสหกิจศึกษา ติดภารกิจเข้าร่วมโครงการสัมมนาการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทางไกล ในวันที 5-6 ตุลาคม 2553 จึุงขอเลื่อนประชุม การกลับมารายงานตัวของนิสิตฝึกสหกิจศึกษา ในว้ันที่ 5 ตุลาคม 2553 เป็นวันที่ 4 ตุลาคม 2553 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ศษ105 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยให้นิสิตทุกท่าน เตรียมเอกสาร ทุกชิ้นมาให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อเตรียมเข้าเล่ม นำเสนอในวันงาน มหกรรม คนทำสื่อ ต่อไป จึงแจ้งมาให้่ทราบทั่วกัน

หมายเหตุ เอกสารที่ต้องเตรียมมาให้อาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบ
1. รูปเล่มโครงการ หรือวิจัย จำนวน 4บทหรือ5 บทตามที่อาจารย์ปรึกษาได้แนะนำ โดยยังไม่ต้องเข้าเล่ม
2. สำเนาบันทึกลงเวลาทำงาน หรือ Blogger
3. เอกสารส่งตัวกลับหน่วยงาน
4. แบบประเมินจากครูพี่เลี้ยง
5. สื่อวีดิทัีศน์แนะนำหน่วยงาน (งานกลุ่ม)
6. อื่นๆ เช่นผลงานที่ได้ฝึกงาน,แผนการสอน ,ผลการทำงาน หรืออื่นๆที่ได้รับในช่วงฝึกสหกิจศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553

งานเลิ้ยงส่งอย่างอบอุ่น จากผู้บริหารเเละคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง
เป็นงานเลี้ยงส่งที่น่าประทับใจมากเลยครับ คณะครูเเละผู้บริหารให้ความสำคัญกำพวกเรามากเลยครับ ได้รับคำชมจนพวกผมหน้าบานเลยครับ
อิอิอิ เเละก็เป็นงานเลี้ยงที่สนุกสนานมากเลยครับ พวกเรามีการมอบของที่ระลึกให้กับทางโรงเรียนเเละครูพี่เลี้ยงด้วยครับ เเละทางโรงเรียนก็ได้มอบเสื้อสามารถให้กับพวกเราด้วยนะครับ

ยินดีต้อนรับนิสิตฝึุกสหกิจศึกษา กลับเข้าสู่รั้วศึกษาศาสตร์

แจ้งนิสิตทุกท่านทราบ หลังจากนิสิตได้ฝึกประสบการณ์ สหกิจศึกษา ครบตามเวลากำหนดแล้ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม สำหรับการจัดงาน มหกรรมคนทำสื่อ อีกสองสัปดาห์ ต่อไป คณะกรรมการสหกิจศึกษา ขอนัดประชุม ในว้ันที่ 5 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุม IT1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยให้นิสิตทุกท่าน เตรียมเอกสาร ทุกชิ้นมาให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อเตรียมเข้าเล่ม นำเสนอในวันงาน มหกรรม คนทำสื่อ ต่อไป จึงแจ้งมาให้่ทราบทั่วกัน

วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2553

จากสกายลายน์เคเบิ้ลทีวี มหาสารคาม

ไม่นานนะคะ เวลาก็ล่วงเลยมาเกือบจะครบกำหนดแล้ว  สำหรับการออกจากบ้าน เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  บางที่อาจจะเหลือแค่สองวัน บางที่อาจจะสามวันนะคะ  แล้วเราก็ผ่านกันมาสี่เดือนเต็ม  แล้วเจอกันนะคะเพื่อนๆๆ...

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2553

งานเวชนิทัศน์ รพ.อุดร

ไม่ได้เข้ามาซะนาน ส่วนมากก็เป็นงานถ่ายภาพ ถ่ายวิดิโอ ต่างๆของโรงพยาบาลครับ

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2553

หน่วงส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

วันนี้ก็ได้ทำการถ่ายวีดีโอเกี่ยวกับคณะเพื่อตัดต่องานเกษียนวันที่ 27 ซึ่งเป็นวันจันทร์
ก็ได้ถ่ายหน้าคณะและสถานที่ต่างๆ ของคณะพยาบาล

หน่วงส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

กิจกรรมวันเสาร์ที่เราทุกคนต้องมาร่วมงานในวันนี้
งานก็เริ่มกันแต่เช้าโดยเราก็ได้เข้าร่วมเป็นบางคนและส่วนที่เหลือก็เป็นผู้ควบคุมอุปกรณ์และการนำเสนอเพลง
ที่ต้องใช้บรรเลงในการทำกิจกรรมและการถ่ายภาพเพื่อบันทึกความทรงจำที่ดี
ส่วนช่วงบ่ายก็เป็นงานเลี้ยงบุคลกรที่เกษียณ
และผมก็รูปมาฝากครับ

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง

วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2553

หน่วงส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ


จาก รวม


จาก รวม

จาก รวม

จาก รวม

จาก รวม

หลังจากที่หน่วยของเราได้ห่างหายไปนาน
ทุกๆก็ต่างยุ่งจากงานตัวเองตัดต่อวีดีโอ
และจะมีการจัดงานเกษียณครั้งยิงใหญ่ในอีกไม่ช้านี้
พวกเราก็แทบที่จะนับถ่อยหลังที่จะได้กลับสู่ ที่ตั้งแล้วค๊าฟผม

ภาพที่ 1 ออกแบบการ์ดงานเกษียณอายุราชการของข้าราชการในสำนักวิทยบริการ
ภาพที่ 2 ออกแบบป้ายคำแนะนำการใช้ห้องศึกษารายบุคคลและห้องศึกษารายกลุ่มในการห้ามส่งเสียงดัง ซึ่งทำในรูปแบบของปฏิทินตั้งโต๊ะ
ภาพที่ 3-6 ออกโครงการเยี่ยมเยียนประชาชน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านโดท่างาม

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553

รายงานความคืบหน้าโรงเรียนสตรีศึกษา

โรงเรียนสตรีศึกษา
เราก็ได้มาทำงานที่หน่วยงานมานานแล้วครับอีกไม่กี่วันเราทั้งสองก้ได้กลับไปเรียนอีกครั้งแล้ว ช่างเร็วจังเลยครับ การทำงานที่โรงเรียนสตรีศึกษา ส่วนมาจะได้รับหน้าถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ และตัดต่อ และงานบริการทุกอย่างครับ ผมเลยรวบรวมภาพประทับใจมาให้ดูครับ แล้วมีอะไรคืบหน้ามีมารายงานใหม่นะครับ

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2553

มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ครับ

ถึงเพื่อน ๆ ชั้นปีที่ 4 ทุกคนใครสนใจที่จะไปร่วมงานมุฑิตาจิตท่านอาจารย์สังคม ภูมิพันธ์ เเละท่านอาจารย์ไชรยศ เรืองสุวรรณ นะครับ สามารถเเจ้งความประสงค์ไปที่ ลิงค์นี้ได้เลยนะครับ

http://202.28.32.231/learning/msu/submit/pr01.php

ขอเเจ้งรายละเอียดนะครับ

งานจัดที่โรงเเรมตักสิลานคร จัดวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2553 เข้างานก่อนเวลา 18.00 น. ใครมีความประสงค์จะเข้าร่วมต้องเเจ้งความประสงค์ก่อนวันที่ 20 กันยายน 2553 ที่ลิ้งนี้นะครับ เเละต้องจ่ายเงินไม่เกินวันที่ 22 กันยายน 2553 นะครับใครสนใจติดต่อได้ที่คุณน้ำผึ่งนะครับ จุฬาวดี มีวันคำ (ป.เอกรุ่น 6) 089-5372509 เเจ้งรายละเอยีดอีกนิดนึ่งนะครับปริญญาตรีค่าร่วมงานคนละ 300 บาท เป็นการจัดงานเเบบโต๊ะจีนครับ าคาโต๊ะละ 2400 บาทครับ เพราะฉะนั้นก็ตกไปโต๊ะละ 8 คนครับ ใครสนใจเข้าร่วมก็ติดต่อเลยนะครับ


เเต่ขอเเจ้งอีกอย่างนะครับนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 จะมีการมอบของที่ระลึกให้กับท่านอาจารย์หลังกลับไปจากฝึกงานนะครับ

งานวันศึกษาศาสตร์

วันนี้ที่ตึกคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง  จัดกิจกรรมวันศึกษาศาสตร์  ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  แต่ในปีนี้พิเศษกว่าปีที่ผ่านๆมา  เนื่องจากนิสิตชั้นปีที่สี่  สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  จะขึ้นรับรางวัล  เวลาประมาณ 8.30 น.  ส่วนรายละเอียดจะรายงานให้ทราบภายหลังค่ะ
   วันนี้ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทคโนฯ  ร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องเรากันนะคะ..แล้วเจอกันค่ะ
(คนที่ได้รับรางวัล  คือ อีฟ  ค่ะ)

วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553

ติดตามความเคลื่อนไหวจากศูนย์ข่าว NBT


จากที่ห่างหายไปสักพัก ก็กลับมาอีกครั้งกับความเคลื่อนไหวของพวกเราศูนย์ข่าว NBT เนื่องจากภาระกิจงานก็เริ่มมาเรื่อยๆ ไม่ค่อยมีเวลาส่งข่าวเลย วันนี้ก็เลยเก็บความความเคลื่อนไหวจากการไปปฎิงานมากฝากจร้า ฝากชาว ETC ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยน่ะจ๊ะ

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553

ข่าวจากสกายลายน์ มหาสารคาม

จากที่ไม่ได้รายงานมานานค่ะ..วันนี้เอาภาพที่ไปดูงานที่เพชรบุรีมาฝากกันค่ะ  เป็นโครงการของประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามจัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นการดูงานเกี่ยวกับเรื่องของโรงการพระราชดำริ ค่ะ  ทางบริษัทก็เลยให้อุ้มไปพร้อมกับพี่ช่างภาพอีกหนึ่งคน ค่ะ  ส่วนรายละเอียดต่างๆดูได้ที่บล็อกของอุ้มนะคะ

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาทิตย์นี้เราก้ได้รับโปรเจคทำวีดิทัศน์ ความรู้สึกต่อผู้เกษียณ ของสำนักวิทยบริการ ใน 5 วันนี้ แบกกล้องถ่ายต่ามหน่วยงานต่าง ๆ ของสำนักฯ จากชั้น 1 ถึง ชั้น 4 แล้วไม่ใช้ถ่ายวันเดียวเสร็จ ผ่านมา อาทิตย์หนึ่งแล้ว ยังถ่ายไม่เสร็จเลย เพราะ พี่ๆ เขาไม่พร้อมจะถ่าย ครับ แบกลงไปชั้น 1 แล้วก็แบกขึ้นชั้น 4 กล้องและขาตั้งก็หนักพอสมควรครับ

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2553

แวะมารายงานค่ะ
จากหน่วย msu channel


ลงพื้นที่ ถ่ายรายการตักสิลาวาไรตี้ ที่บ้านมะกอกการต่อวงจรการทำงานที่โรงแรมตักสิลาวันที่ 9-10 ที่ผ่านมาค่ะ

แวะมารายงานค่ะ

วิพากษ์หลักสูตรปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 5 ปี

วิพากษ์หลักสูตรปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 5 ปี ณ โรงแรม MAXX กทม. ระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2553